چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

  جهت ارائه بهتر به واحد امور اراضی جناب آقای محمودیان مراجعه شود

 

مصطفی قربانی

رئیس اداره امور اراضی

M-Ghornani
@agri-najafabad.ir

031

42443777

 

زمان مراجعه: در وقت اداری روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهار شنبه

ورود |عضويت