چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

  پرسنل واحد باغباني مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد

 

امین لطفی

 

کارشناس مسئول باغبانی

Lotfi
@agri-najafabad.ir

031

42444338

شرح وظایف واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد

1.      اجرای طرحهای توسعه ،احداث و جایگزینی