چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

 

آزمون خاک قبل از احداث باغهای میوه

بهترین روش تعیین وضعيت حاصلخيزي خاك و توصيه هاي كودي آزمون خاك است. مهمترين مرحله آزمون خاك مرحله نمونه برداري است محل نمونه برداري خاك در باغهاي ميوه از بين رديفها و در قسمت سايه اندازدرخت است و بسته به شكل هندسي باغ، محلهاي نمونه برداري فرق مي كند. يك روش اين است كه از يك قطعه باغ حداقل 15 نمونه خاك بطور تصادفي يا زيكزاك برداشت، با هم مخلوط نمود و نهايتاً يك نمونه 2 كيلو گرمي به آزمايشگاه ارسال شود. به هر حال نمونه بايستي به گونه اي باشد كه كل باغ را در برگيرد. نمونه برداري براي باغها و خزانه ها معمولاً از دو عمق 30-0 و 60-31سانتيمتري صورت مي گيرد زيرا بيشترين محل تجمع ريشه هاي جذب كننده موادغذايي درخت در اين عمق قرار دارند.</