چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

50 نکته درباره حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات

 

 

1)            حداقل 700سال زمان لازم است تا 1سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود.

 

2)              زمین وخاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری وجایگاه تکوین ورشد گیاهان ، موهبتی است الهی  که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تابابهره برداری بهینه وحفاظت ازآن قوام و دوام نسل خویش  وگیاهان و جانوران را تضمین نماید.

                      

3)             دستیابی به مهمترین هدف وزارت جهادکشاورزی یعنی امنیت غذایی ، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی   زراعی وباغی می باشد.

 

4)             به ازای هرهکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل8_7تن ازتولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.

 

5)             در مقابل هر3-2 هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف    می شود که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سر مایه گذاری نمود .

 

6)           عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد!؟ پس انجام فعالیت های کشاورزی برروی  اراضی کشاورزی و فعالیت های  ساختمانی و شهر سازی  بر روی  اراضی غیرکشاورزی، عین عدالت است.   

 

7)            دراکثرمناطق می توان شهروخانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی کرد.

 

 

8)             رشته دانشگاهی "برنامه ریزی آمایش سرزمین (Land Use Planning ) در کشورهای توسعه یافته دارای جایگاه با اهمیتی در بین رشته های دانشگاهی بوده و در کشور ما فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذیری را در برنامه ریزی های توسعه ایجاد نموده است.

 

9)             متاسفانه دراستان اصفهان ، طی 30سال گذشته حدود 70هزار هکتار از اراضی زراعی نابود واز چرخه تولید کشاورزی خارج شده است.

 

 

10)                     تنها پنج درصد از اراضی استان دارای پتانسیل کشاورزی میباشد.

 

11)           الگوی توسعه در ارتفاع به جای گسترش شهر ها در سطح می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های مدیریت شهر ی (ایجاد خدمات زیر بنائی ، امنیت و نگهداری)و همچنین حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.

 

 

12)           تنها در شهر اصفهان حدود دو هزار هکتار بافت فرسوده وجود داشته که با برنامه ریزی صحیح از این پتانسیل می توان در رابطه با حل مشکل مسکن بهره جست.

 

13)           میانگین تراکم ناخالص جمعیت برای هریک از شهر های استان اصفهان حدود 42 نفر در هکتار بوده که با استاندارد های کشور یعنی:  100 الی  150 نفر در هکتار فاصله زیادی دارد.

 

 

14)           در حال حاضر حریم برخی از شهر هادر استان اصفهان بیش از 40 برابر محدوده قانونی آن   میباشد و براساس قانون در تعاریف محدوده و حریم آمده است که ، سازمان مسکن و شهر سازی موظف است در هنگام تهیه طرح های جامع، نسبت حریم به محدوده قانونی شهر ها را بین 3 تا 5 برابر تعدیل نماید.

 

15)           طی بازنگری و تهیه و تصویب طرح جامع شهر های استان اصفهان در سال 1388بیش از سه هزار هکتارازاراضی زراعی و باغ ها از محدوده قانونی شهر ها خارج گردید.

 

 

16)           بر اساس ماده 4  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن،هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخا