چهارشنبه 25 فروردین ماه 1400
   

مدیریت باغات بادام:

مهمترین اصول کشت بادام انتخاب منطقه مناسب از نظر آب و هوایی می باشد:

1.      میزان نیاز درخت بادام به سرما حدود 700-100 ساعت دمای 7- درجه می باشد که تا این نیاز سرمایی طی نشود بادام گل نخواهد داد.

2.      میزان سرما درزمستان زیر22- نباید باشد چرا که باعث ریزش جوانه گل می شود و دربهاردرخت گل نخواهد داد.

3.      درصورت امکان احتمال وجود سرمای دیررس بهاره وجود نداشته باشد.

انتخاب رقم مناسب جهت کاشت:

1)     انتخاب رقم دیرگل درمنطقه مابه علت وجود سرمای دیررس بهاره باید ارقام دیرگل را انتخاب کرد

2)     مقاومت به آفات و بیماریهای شایع منطقه مثل لکه آجری وزنبور مغزخوار

3)     بازارپسندی ظاهری و مغز

4)     کاشت درخت گرده زا درردیف کنار رقم اصلی درخت بادام به علت ناسازگاری درگرده افشانی باید همزمان با رقم اصلی دورقم گرده زای دیگر که از نظر زمان بازشدن گل همزمان باشند نیز کشت شود تا باردرخت را تضمین کند.

نام رقم اصلی

گلدهی

مقاومت

حساسیت

% مغز

محصول

ارقام گرده زا

منقا-سفید

محب علی

زود گل

 

لکه آجری-زنبورمغزخوار

60

 

کمی سخت مامایی ربیع

مامایی

متوسط گل

 

لکه آجری-زنبورمغزخوار- شبه جارویی

38-32

پرباروسال آور-50%دوقلو

ربیع-شاهرود21 و17

ربیع

متوسط گل

 

لکه آجری-زنبورمغزخوار

35-30

پربار-35%دوقلو

شاهرود21

شاهرود 6

دیرگل

لکه آجری

زنبورمغزخوار

42

نسبتاپربار-سال آور

شاهرود13-12-7

شاهرود7

خیلی دیرگل

لکه آجری

 

 

کیفیت ظاهری نامناسب

 

شاهرود8

خیلی دیرگل

 

 

 

 

 

شاهرود12

خیلی دیرگل

لکه آجری زنبورمغزخوار

شته

 

34

پربار- تک قلو

شاهرود6و7و13

آذر-سهند-شکوفه

شاهرود13

دیرگل

 

زنبورمغزخوار-لکه آجری

 

پوست کاغذی

 

شاهرود21

متوسط گل

لکه آجری

 

42

نسبتا پربار-30%دوقلو

 

سهند

دیرگل

 

 

25

پربار-10%دوقلو

شاهرود12-شکوفه

 

باتوجه به زمان گل دهی،کیفیت میوه، وبه ویژه عملکرد، مقاومت به لکه آجري ،زنبور مغز خوار بادام رقم شاهرود 12 براي کشت در همه مناطق استان، توصیه می شود. ارقام 6و13و 7 به عنوان گرده زا براي این رقم پیشنهاد می شوند.

ارقام6 و 13 از نظر عملکرد کمی و کیفی و زمان گلدهی مناسب اما نسبت به زنبور مغز خوار بادام بسیارحساس هستند ضمن این که رقم 6 داراي باردهی متناوب نیز می باشد. به نظر می رسد رقم 13 براي کشت درمناطقی که فاقد آفت مذکور باشند قابل توصیه باشد.رقم 18 علیرغم کیفیت بسیار عالی به دلیل وجود عارضه نقص جوانه قابل توصیه نیست.

·        رقم 21 داراي عملکرد مناسب و ظاهر میوه مطلوبی است اما میان گل بوده و درصد دوقلویی بالاي دارد.این رقم به عنوان گرده زا براي ارقام مامایی و ربیع نیز قابل توصیه است.

·        از بین ارقام خود بارور رقم تونو به دلیل دیر گلی،عملکرد بالا و کیفیت مغز قابل قبول و خود باروري براي منطقه قابل توصیه است.

  ارقام سهند و بویژه رقم شاهرود  7 علیرغم کیفیت نه چندان مناسب به دلیل عملکرد بالا و پر باري در مواردي گزینه هاي قابل توجهی هستند.

  ارقام شکوفه و آذر که در برخی از مناطق بخصوص شمال غرب کشور مورد توجه هستند در مناطق مرکزي به علت کم باري و کوچک بودن نسبی میوه و مغز مورد استقبال قرار نگرفته اند.

 

پایه بادام:

بادام تلخ ،بادام شیرین، هلو،آلو،گوجه وپایه های کشت بافتی(GF,GN) پایه های بادام هستند.

ü     بادام تلخ : بهترین پایه بادام تلخ است چون علاوه برمقاومت شان به خشکی ،خاکهای آهکی و کلروز ناشی از کمبود آهن ، و عمر طولانی آنها ؛ درخت قوی تری ایجاد میکند .درختان بادام تلخ منبع اصلی تولید پایه هاي بذري می باشند که توسط تولید کنندگان نهال مورد استفاده قرارمی گیرد .پایه هاي بذري تلخ اغلب کمتر بوسیله جوندگان خورده می شوند و بنابراین بهتر حفاظت می شوند.

ü     بادام شیرین: بیشتر از بذر نوعی بادام شیرین که دارای پوست سفت، موسوم به بادام سنگی است استفاده میشود. این نوع بادام درختانی قوی و مقاوم به خشکی و سرما ایجاد میکند.پایه بادام شیرین به دلیل ارقام مناسب ، بعلت مقاومت شان به خشکی ،خاکهای آهکی و کلروز ناشی از کمبود آهن ، و عمر طولانی آنها درخارج از کشور به عنوان پایه استفاده می شود. این پایه ها همچنین نسبتا مقاوم به شوری و خشکی و کلروز بوده، اما ریشه این پایه ها به چندین بیماری خاکزی ، بخصوص در شرایط آبیاری حساس است

ü     پایه هلو:درزمینهای تحت آبیاری وشرایط خنک تراز پایه هلو استفاده می شود این پایه دوامش در حین انتقال بیشتر ، اما به خشکی و کلروز حساستر می باشد و بعلت حساسیت به نماتد،ویروسها که باعث کاهش عمر گیاه می شوند توصیه نمی شود.

ü     پایه آلو وآلوچه : درزمینهای مرطوب و کم عمق بیشتر استفاده می شود.

ü     پایه های رویشی، کشت بافتی (GF,GN): این پایه ها رشد سریع داشته ، زودرسی را القاء و نسبت به خشکی و کلروز مقاوم ،اما خیلی حساس به نماتد ها است.GF حساس به پوسیدگی طوقه و ریشه می باشد.

 

تغذیه:

تغذیه در باغات بادام بایستی با توجه به آزمایشات خاك منطقه صورت پذیرفته باشد ولی توصیه هاي زیر درمورد تغذیه بادام بصورت عمومی صورت می پذیرد.

کوددامی

کود دامی به میزان 15-30 تن در هکتار در هر سال یکبار بصورت چالکود در خلال پائیز و زمستان در اختیار باغ قرار    می گیرد.

کود شیمیائی

انجام هر گونه توصیه کودي می بایست پس از انجام آزمایشات خاك وبرگ صورت پذیرد، مع الوصف میزان توصیه کودي عمومی براي باغات جوان K,P,N به ترتیب 45و45و15 کیلوگرم در هکتار و براي باغات بارور، N =90و P2O5 =90و K2O =30کیلوگرم در هکتار در سال می باشد.

ضمناً بصورت زیر نیز کاربرد کود شیمیائی براي هر درخت توصیه میشود. یک کیلوگرم سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم یا اوره؛ 1-2 کیلوگرم سولفات پتاسیم؛ 100-150 گرم اسیدبوریک؛ 100 گرم سولفات مس؛ 100 سولفات منگنز؛ 250 گرم سولفات روي؛ 100-150 گرم سکوسترین آهن.

سه بار محلول پاشی با کلروکلسیم پنج در هزار در زمان رشد میوه تا یک هفته قبل از برداشت و دو نوبت محلول پاشی جهت افزایش Fruit set با ترکیبی از اوره 5 در هزار، سولفات روي 5 در هزار، اسیدبوریک 5 در هزار یکبار در آخر تابستان پس از برداشت میوه و قبل از ریزش برگها و دیگري درآخر اسفند تا اوائل فروردین قبل از بازشدن جوانه هاي گل.

 

تغذیه دریک کلام:

چالکود:

5-2کیلوگرم کود حیوانی پوسیده +1کیلوگرم سولفات آمونیوم+1کیلو گرم سولفات پتاسیم+100گرم ازهریک از ریزمغذی ها (آهن ، بور، منگنز، مس ) +250گرم سولفات روی برای هردرخت

 محلولپاشی:

 

علل ریزش گل و میوه درخت بادام:

سه نوع ریزش داریم:

انواع

 

زمان

علت

ریزش اول

شامل جونه ها و یا گلهاي ناقص

ریزش همزمان یا کمی بعد ازگلدهی

تنش آبی و بدی تغذیه درزمان بعد از برداشت سال قبل

 

ریزش دوم

دو یا سه هفته بعد از گلدهی

ریزش میوه کوچک

 علت اصلی : عدم تلقیح یا تلقیح ناموفق دراثر گرده افشانی نامطلوب

ریزش سوم

ریزش خرداد ماه

اوایل تا اواسط خرداد

مدیریت ضعیف باغ وتنش کم آبی وغذایی

ریزش جوانه گل دراثر سرمای شدید زمستان در برخی از سالها رخ می دهد که درخت برگ خواهد داشت اما گل نداده است.

نکته کلیدي: با مدیریت صحیح در انتخاب ارقام مناسب و کشت صحیح ارقام اصلی و گرده زادر باغ  و عامل گرده افشان (زمان، تعداد و توزیع کندوي زنبور عسل )میتوان بر میزان گرده افشانی در باغات بادام افزودو پتانسیل تولید و عملکرد محصول را چند برابر افزایش داد.

 مراحل مهم آبیاری:

1.      اول خرداد تا 10تیرمرحله سفت شدم مغز است

2.      10تیرتا برداشت:که نیاز آبی کم است

3.      اوایل شهریور که مرحله برداشت است تا آخر آبان آبیاری صورت گیرد که مرحله تشکیل جوانه گل سال آینده است

 

بیماریها و آفات شایع بادام:

بیماری

علایم یا خسارت

مبارزه غیر شیمیایی

مبارزه شیمیایی

لکه آجری بادام

²    لکه ها از زرد به نارنجي روی برگ

²    خزان زودرس برگ هاي آلوده

²    اختلال در عمل کربن گيري

²    کاهش ذخیره غذایی گیاه ونهایتا ضعف درخت

 

ü     استفاده از ارقام مقاوم،

ü     جمع آوري برگ هاي آلوده از کف باغ در پاييز

 

يک بار سمپاشي دو هفته بعد ازريزش گلبرگ ها ودرصورت بارندگی چهار هفته بعد از ريزش گلبرگ ها با يکي از قارچ کش هاي مناسب

 

پوسيدگي طوقه و ريشه

·        خزان زود رس درخت

·        خشکیدگی سرشاخه

·        ميوه شان کوچک، پررنگ و آفتاب سوخته

·        از بین رفتن پوست بافت آلوده طوقه

·        قهوه ای شدن ناحیه طوقه وریشه

 

 

ü     استفاده از پايه هاي مقاوم

ü     به حداقل رساندن دفعات آبياري

ü     جلوگيري از تجمع خاک اضافي اطراف تنه درخت

o       استفاده ازقارچ کش هاي جذبي در خاک

o       محلول پاشي فوزتيل آلومينيم روي برگ

o       استفاده ازمخلوط بردو 6

 % به صورت ضدعفوني طوقه

پوسيدگي سفيد ريشه

§        سبز خشکي، مرگ ناگهانی

§        ريشه هاي آلوده و سفید رنگ

§        درخت به آسانی اززمین کنده می شود

Ø     استفاده از نهال سالم و گواهي شده

Ø     جلوگيري از کشت عميق درختان ميوه

Ø     حذف درختان آلوده

ضدعفوني ريشه نهال ها در محلول سم

شانکر باکتریایی بادام

·        علائم در جوانه ها و اندام هاي گل به صورت خشکيدگي و قهوه اي شدن بافت

·        برگ به صورت لکه هاي نکروز و غربالي

·        محل آلودگي تغيير رنگ داده

·        گل هاي آلوده حالت آب گز

·        گاهی همرا با ترشح صمغ است

·        باکتری سرمادوست و مولد هسته یخ است

·        گاهی همراه با مرگ درخت

ü     استفاده از نهال هاي سالم و عاري از بيماري

ü     هرس و سوزاندن شاخه ها و اندام هاي آلوده

ü     هرس شاخه ها شکسته شده در اثر بارش برف و باد شديد و ضدعفوني محل زخم

کنترل شيميايي با استفاده از سم مناسب به علاوه سولفات

روي يا آهن 2 درهزار.

سه زمان سمپاشي:

الف- سمپاشي اول در پاييز همزمان با ريزش برگ ها

ب- سمپاشي دوم در زمان تورم جوانه هاي گل

ج- سمپاشي سوم بلافاصله پس از ريزش گلبرگ ها و تشکيل چغاله ها

سوختگی برگ بادام

ü     هاله زرد رنگ درقسمت سوختگی برگ

ü     کوتاه شدن فاصله ميان گره ها

ü     تنش خشکی آنرا تشدید میکند

ü     خشکيدگي سرشاخه ها و زودرس شدن ميوه ها

ü     با زنجرکها وقلمه منتقل می شود

 

 

-1 استفاده از نهال سالم و پيوندک عاري از بيماري

-2 حذف درختان آلوده

-3 پرهيز از کشت ارقام حساس

-4 قوي نگهداشتن درختان

1- تزريق تنه اي آنتي بيوتيک ها

-2استفاده از حشره کشهاي جذبي به صورت تزريق در تنه و سمپاشي

 

 

آفات مهم بادام درمنطقه:

آفت

علایم یا خسارت

مبارزه غیر شیمیایی

مبارزه شیمیایی

زنبور مغزخواربادام

ü     تخمگذاری در میوه

ü     ریزش میوه

میوه های آلوده حاوی لارو حشره از روی درخت یا روی زمین جمع آوری شده و سوزانده می شود.

از سموم فسفره برای حشره ی کامل  و یا بر علیه تخم لارو  استفاده می شود.

سوسک سرشاخه خوار

ü     خشک شدن شاخه و درصورت عدم قطع شاخه نفوذ به شاخه های کلفت تر

-  شخم ، کود دهی و آبیاری مناسب، حاصلخیز نمودن خاک و هرکاری در جهت تقویت گیاهان .

- قطع شاخه آلوده درتیرماه و سوزاندن آن

- کشت گیاهان تله مانند هویج و از بین بردن سوسک ها روی گیاهان تله با سموم فسفره نفوذی

سمپاشی با سموم سیستماتیک در مراحل اولیه تخم گذاری و نفوذ لارو در شاخه های نازک

شته ها

ü     پیچش برگ، کوتاه شدن طول شاخه، دفرمه شدن میوه،کوچکی مغز

استفاده از مگس گل که دشمن طبیعی شته ها هستند.

-استفاده از روغن ولک اوایل اسفند

- درصورت شدت سمپاشی قبل از اردیبهشت

سرمازدگی )یخ زدگی( جوانه هاي گل و ميوه هاي جوان درختان بادام

عارضه سرمازدگي )يخ زدگي( در برخي مناطق کشور تا نابودي کامل محصولات به ويژه درختان ميوه هسته دار، ديده مي شود. سرما به شکل هاي مختلف به گياه آسيب وارد مي کند که ازجمله آفتاب سوختگي، از بين رفتن جوانه هاي گل در حال رکود در فصل زمستان، مرگ لايه زاينده در شاخه و تنه، آسيب در زمان گرده افشاني و آسيب يخ زدگي به گل و ميوه ها در بهارو پاييز مي باشد. آسيب يخ زدگي در فصل رشد گياه در دماهاي 1 تا - 5 درجه سانتيگراد حادث مي شود

کنترل سرمازدگی:بهترين روش کنترل سرمازدگي بهاره ، کشت ارقام ديرگل است، ارقام سفيد و مامايي از ارقام زودگل بادام محسوب مي شوند که در برخي از سال ها سرماي ديررس بهاره باعث نابودي کل محصول مي شود، رقم شاهرود 12 نسبتاً ديرگل مي باشد و با کشت اين رقم مي توان تا حدودي از خسارت سرمازدگي بهاره جلوگيري کرد.

-1 خودداري از کشت ارقام زودگل و حساس در مناطق دارای سرمازدگی بهاره .

-2 کنترل جمعيت باکتري هاي مولد هسته يخ، با سمپاشي درختان در پاييز و بهار با استفاده از ترکيبات مسي

-3 سفيدک کردن تنه درختان با رنگ پلاستيکي تا ارتفاع يک متري براي کاهش خسارت آفتاب سوختگي زمستانه

 

 

ورود |عضويت
  كاربران برخط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 65
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 65

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1746709
Visitors بازديد هاي امروز: 862
Visitors بازديد هاي ديروز: 760

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/01/25 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا