شنبه 18 مرداد ماه 1399
   

  پرسنل اداره امور اراضي مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد

 

مصطفی قربانی

رئیس امور اراضی

M-Ghorbani
@agri-najafabad.ir

031

42444338  داخلی 1

محمدرضا نقی

تکنسین وصول عواید

M-Naghi
@agri-najafabad.ir

راضیه یمینی

کارشناس امور حقوقی

M-Yaminy
@agri-najafabad.ir

حمید اکبری

کارشناس حفظ کاربری اراضی

Akbari
@agri-najafabad.ir

نسیمه احمدی

کارشناس حدنگاری و تنظیم بازار