شنبه 22 خرداد ماه 1400
   

                                  شماره گذاري ماشينهاي خود گردان كشاورزي

تعاريف واصطلاحات

1-        ماشينهاي خود گردان كشاورزي

كليه خودروهاي كشاورزي كه نيرو محركه (موتور) آنها بر روي خودرو قرار دارد .

2-        خودروهاي مستعمل كشاورزي

خودروهاي كشاورزي كه پس از توليد يا واردات شماره گذاري نشده ودر بخش كشاورزي فعال هستند

3-        سند مالكيت وسيله نقليه

سندي است كه مشخصات مالك ووسيله نقليه شماره گذاري شده در آن ثبت واز سوي راهنمايي و رانندگي صادر وبه مالك وسيله نقليه تسليم مي گردد

4-        سند فروش

سندي است كه شركت سازنده يا وارد كننده در زمان فروش خودرو صادر مي نمايند

5-        صورت حساب فروش وصورت مجلس تحويل ماشين

برگ صادره توسط شركت سازنده يا وارد كننده با قيد مشخصات دستگاه وكالا ودرزمان تحويل دستگاه به خريدار ارائه مي گردد

6-        دفترچه يا شناسنامه

منظور شناسنامه ماشين آلات وادوات كشاورزي است كه توسط بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي ويا شركت خدمات حمايتي كشاورزي ،‌شركت وارد كننده براي شناسايي وارائه خدمات براي دستگاه ها ومالكين آنها صادر مي گردد.

7-        مالكيت عادي

مالكين خودروهاي كشاورزي كه داراي سند فروش، صورت مجلس تحويل ماشين ويادفترچه (شناسنامه)ماشين آلات وادوات كشاورزي ، قول نامه رسمي به نام خود مي باشند

8-        تحت تصرف

منظور اين دسته از مالكين ،‌به افرادي اطلاق مي شود كه الف :‌فاقد برگه فروش شركت يا كارخانه سازنده ووارد كننده بوده ب: سند رسمي به نام متصرف نبوده ومتصرف دسترسي به مالك ندارد ويا قادر به معرفي وي نمي باشد ج:‌خودروي كشاورزي فاقدسند مالكيت رسمي وهرگونه اسناد ومدارك مثبته مالكيت مي باشد

9-        وسيله نقليه كشاورزي

به وسايل نقليه موتوري گفته مي شود كه علاوه بر حمل ونقل خود ،ادوات ديگر ودنباله بند هاي كشاورزي را نيز جابه جا نموده ويا از نيروي محركه توليدي آنها براي انجام عمليات مختلف كشاورزي استفاده مي شود وشامل انواع تراكتور ، كمباين وماشين هاي خود كششي ديگر در بخش كشاورزي است

10-         فرم اوليه كنترل مشخصات ماشين هاي كشاورزي

فرم در خواست شماره گذاري كه بعنوان مبناي شروع فرآيند شماره گذاري از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان ها مورد استفاده واستناد قرار مي گيرد

11-           فرم تعهد ودر خواست شماره گذاري وسايل نقليه كشاورزي مستعمل

فرم سه قسمتي مورد قبول واحد هاي شماره گذاري /مراكز تعويض پلاك كشور براي ارائه خدمات شماره گذاري به وسايل نقليه كشاورزي مستعمل فاقد اسناد مثبته مالكيت

مدارك لازم براي شماره گذاري

1- اصل مدارك هويتي مالك يا متصرف وسيله نقليه كشاورزي ( شناسنامه ‌-كارت ملي) وتصاوير آن

2- اصل اسناد مالكيت خودرو( دفتر چه يا شناسنامه وسيله نقليه ، صورت مجلس تحويل ماشين ،‌قولنامه رسمي ، سند فروش ،‌سند مالكيت)

3-تكميل فرم اوليه كنترل مشخصات ماشينهاي كشاورزي(فرم شماره يك)

تبصره : تكميل فرم شماره يك براي كليه مالكين ماشينهاي كشاورزي اعم از مالكيت عادي وتحت تصرف الزامي است

4- تكميل فرم تعهدودرخواست شماره گذاري براي وسايل نقليه كشاورزي مستعمل فاقد اسناد مثبته مالكيت(فرم شماره دو)

5- مدارك مربوط به احراز سكونت مالك يا متصرف : ارائه مدارك مربوط به احراز محل سكونت بر اساس ليست پيوست  يا گواهي شوراي اسلامي روستاي محل سكونت

6- فيش واريزي بابت بهاء پلاك

7- رسيد پرداختي هزينه پستي بابت ارسال كارت شناسايي وسيله نقليه به آدرس مالك

8- يك جلد پوشه براي تشكيل پرونده 

               گردش كار فرآيند شماره گذاري ماشينهاي خود گردان كشاورزي

(اين فرايند فقط جهت ماشينهاي خود گردان كشاورزي با طول عمر كمتر از 13سا ل انجام مي گردد)

1-مراجعه مالك( متقاضي شماره گذاري)ماشين كشاورزي خود گردان به مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه ویاشركت خدمات مشاوره اي فني ومهندسي كشاورزي با همراه داشتن مدارك لازم براي شماره گذاري به شرح ذيل :

1-1- ارائه اصل شناسنامه وكارت ملي وتصاوير آن

1-2- ارائه اصل استناد مالكيت ماشين ( سند مالكيت وسيله نقليه ، سند فروش ،‌صورت حساب فروش ، صورت مجلس تحويل ماشين ،‌دفترچه يا شناسنامه  ) وتصاويرآن

تبصره : ارائه حداقل يك مورد از اسناد فوق الذكر الزامي است

ارائه مدارك احراز سكونت : ارائه مدارك مربوط به احراز محل سكونت بر اساس ليست پيوست  يا گواهي شوراي اسلامي روستاي محل سكونت

1-3-      2- بررسي مدارك واسناد مالك ومطابقت با اصل آن

3- بازديد ومشاهده ماشين وتكميل فرم شماره يك (قسمت اول )

4- مراجعه مالك به دفاتر اسناد رسمي شهرستان وتكميل قسمت دوم فرم شماره يك وانجام گواهي صحت امضاء

5- تاييد قسمت سوم فرم شماره يك توسط مراجع ذيصلاح ( شوراي هاي محل، دهياريها،‌مراكز خدمات و . . . . . )

6- تكميل فرم شماره 2 ( فرم تعهد ودرخواست شماره گذاري وسايل نقليه كشاورزي مستعمل ) براي وسايل نقليه كشاورزي مستعمل فاقد اسناد مثبته مالكيت

        قسمت اول توسط مالك

       قسمت دوم توسط مدير جهاد كشاورزي شهرستان وسازمان جهاد كشاورزي استان

7- اطلاع رساني به مالكين ماشينهاي كشاورزي خود گردان جهت تجمع در محل هاي مورد نظر

8-  برنامه ريزي وهماهنگي لازم با راهور استان جهت حضور اكيپ شماره گذاري در محل هاي مورد نظر جهت بازديد ماشينهاوتكميل كارتكس

9- تكميل جدول مشخصات ماشينهاي كشاورزي خود گردان بمنظور انجام امور مربوط به شماره گذاري بانضمام فرمهاي تكميل شده شماره 2 وارائه به راهور استان براي بررسي سابقه سرقت يا شكايت وتاييد قسمت سوم توسط پليس آگاهي مستقر در مركز تعويض پلاك استان

10- درصورت كامل بودن پرونده وتطبيق اطلاعات پرونده با ماشين خودگردان،وجه بهاء‌پلاك جهت واريز به حساب مربوطه وهزينه پستي بابت ارسال كارت شناسايي از مالك دريافت واقدام  می گردد

11-تكميل فرم شماره3 ( معرفي نامه جهت انجام امور مربوط به شماره گذاري ) براي كليه مالكين ماشينهاي كشاورزي خودگردان 

نحوه وشرايط شماره گذاري

1-   اعزام اكيپ شماره گذاري به محل مورد نظر

2-   بررسي پرونده متشكله ( مدارك هويتي‌مالك ويا متصرف واسناد وسيله نقليه كشاورزي ) توسط متصدي اكيپ اعزامي

3-   بازديد فني وتطبيق مشخصات وسيله نقليه كشاورزي با اسناد مالكيت ويا اصل فرم تعهد ودرخواست شماره گذاري وتنظيم كاردكس شماره گذاري توسط دو نفر كارشناس عالي تصادفات وامور فني(اعزامي)‌ومهمور نمودن كاردكس به مهر وامضاء‌كارشناسان بازديد كننده مجاز

4-   ارسال پرونده هاي مربوط به وسايل نقليه بازديد شده توسط واحد شماره گذاري پليس راهور به مركز تعويض پلاك

توضيح :درمورد متصرفين‌ فقدان سابقه سرقت وشكايت توسط پليس آگاهي مستقر در مركز تعويض پلاك  بايد بررسي وتاييد گردد.( فرم شماره 2)

5-   واردنمودن اطلاعات مالك ومشخصات فني وسيله نقليه كشاورزي در سامانه شماره گذاري ‌توسط كاربران سامانه  پليس راهور

6-   تخصيص پلاك به فرد بر اساس محل سكونت متقاضي در سامانه شماره گذاري ودرج آن در كاردكس مربوطه

7-   صدور وچاپ سند مالكيت وسيله نقليه ،‌كنترل نهايي وامضاء‌آن توسط مركز تعويض پلاك

8-   تحويل زوج پلاك بهمراه سندمالكيت صادره به مالك يا ارسال به واحد راهور شهرستان محل سكونت متقاضي جهت تحويل به مالك

9-   صدور كارت شناسايي وسيله نقليه كشاورزي توسط مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا وارسال آن از طريق سيستم پستي به آدرس محل سكونت مالك

 

 

 

  پيوست شماره   1          

                                             جمهوري اسلامي ايران                                شماره  :. . . . . . .   

                                                             وزارت جهاد كشاورزي                                        تاريخ   :. . . . . . .    

فرم اوليه كنترل مشخصات ماشينهاي كشاورزي(فرم الحالقي)

فرم تقاضاي شماره گذاري ماشينهاي كشاورزي

موضوع مصوبه شماره 70632/ت434 مورخ 2/12/73 وآيين نامه اجرايي سند مصوبه شماره 107125 مورخ5/6/75 هيئت وزيران

 

مشخصات فني ماشين خودگردان كشاورزي/آقاي/خانم/شركت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. به شماره ملي. . . . . . . . . . . . . .

نوع: تراكتور /كمباين وغيره . . .. . . . . . . . . . .بر اساس سند شماره(*) . . . . . . . . .. . .. . .تاريخ. . . . . . . . . . .

 داراي سيستم(مارك) . . . . . . . . . . .تيپ(مدل). . . . . . . . . . .رنگ. . . . . . . . . . . . .سال ساخت . . . . . . . 

 به شماره موتور . . . . . . . . . . . .. . ... . . ... . ... . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . مورد مشاهده/كنترل /بررسي قرار گرفت وكاربري آن در بخش كشاورزي مورد تاييد است

شركت مشاوره خدمات فني ومهندسي                 

(ساير مراجع مورد تاييد سازمان جهاد كشاورزي )           

مهر وامضاء                                          

*- سند عبارت است از دفترچه تراكتور ، سند خريد ، قولنامه يا مبايعه نامه رسمي، تاييديه سازمان خدمات حمايتي،؛ تاييد شركت توليد كننده يا وارد كننده

 

اينجانب /شركت : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .  . فرزند:. . . . . . . . . . . . .به شماره ملي/شماره ثبت:. . . . . .. . . . . . .

آدرس:. . . . . . . . .

با توجه به اينكه يك  دستگاه (. . . . . . . .. .. . . . . . .)مستعمل با مشخصات فني فوق در ماليت عادي /تصرف فعلي اينجانب مي باشد ضمن در خواست انجام شماره گذاري آن در خصوص هر گونه ادعاي مالكيت ويا حق انتفاع جزيي يا كلي ساير اشخاص وكشف فساد احتمالي متعهد وپاسخگوي عواقب قانوني آن خواهم بود.

نام ونام خوانوادگي سر دفتر. . . . . . . . . . .                                                        نام ونام خانوادگي واثر انگشت مالك. . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . .  .

 

بدينوسيله بر اساس تاييد شهود ذيل و همچنين  با توجه به بررسي هاي صورت گرفته توسط شركت خدمات فني ومهندسي . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . مالكيت عادي/تصرف فعلي دستگاه جناب آقاي /خانم /شركت . . . . . . . . . .. . . ..  .  .  . . . . . .مورد تاييد مي باشد

شوراي محل. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . ... .                                           مهر وامضاء  . . . . . . .  . . . . .

  جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد مکانیزاسیون مراجعه فرمایید

حسن صالحی

معاون اداری مالی

مسئول واحد مکانیزاسیون

H-salehi
@agri-najafabad.ir

031

42443778

ورود |عضويت
  كاربران برخط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 40
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 40

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1801411
Visitors بازديد هاي امروز: 391
Visitors بازديد هاي ديروز: 689

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/03/22 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا